Insurance & Empanelment

CASHLESS TPA NAME

P.S.U GOVERMENT INSURANCE COMPANY

NATIONAL INSURANCE CO.
NEW INDIA ASSURANCE CO.
ORIENTAL INSURANCE CO.
UNITED INDIA INSURANCE CO.

P.S.U GOVERMENT INSURANCE COMPANY

FUTURE GENERAL HEALTH INSURANCE
RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME
VIDAL HEALTH (LIBERTY GENERAL INSURANCE)
MANIPAL CIGNATTK
ORIENTAL INSURANCE (HEALTH INSURANCE TPA)
ADITYA BIRLA HEALTH INSURANCE CO LTD
NATIONAL INSURANCE ( MEDI ASSIT TPA)
THE NEW INDIA ANSSURANCE CO (MEDI ASSIST TPA)
THE ORIENTAL INSURANCE (PARAMOUNT TPA)
THE NEW INDIA ANSSURANCE CO (HEALTH INDIA TPA)
VIPUL MEDCORP INSURANCE TPA
UNITED INDIA (HERITAGE HEALTH INSURANCE TPA PVT. LTD)
CHOLA MS
FAMILY HEALTH PLAN INSURANCE TPA LIMITED
UNITED INDIA
NEW INDIA INSURANCE COMPANY
ORIENTAL INSURANCE
SAFEWAY-(TPA)
LIBERTY GENERAL INSURANCE
TATA AIG
NATIONAL INSURANCE (HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD )
STAR HEALTH & ALLIED INSURANCE CO LTD
SBI GENERAL INSURANCE
CHOLA MS (PARAMOUNT HEALTH SERVICE TPA)

OTHER EMPANELMENT

ECHS ( EX-SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME )
RBSK (RASHTRIYA BAL SWASTHYA KARYAKRAM)
SIPF (STATE INSURANCE AND PROVIDENT FUND)
JMRCL ( JAIPUR METRO CORP. LTD)
JVVNL (JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED)
STATE GOVERNMENT HEALTH SCHEME
SARAS DAIRY
PAYAAS DAIRY
AMUL DAIRY